Home / SOẠN VĂN / Soạn văn xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) | Làm văn mẫu

Soạn văn xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) – (Bài làm của học sinh Trần Thị Tuyết).

Đề bài: Soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

BÀI LÀM

1. Tác giả

   – Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871)

Loading...

   – Là trí thức yêu nước, theo đạo thiên chúa

   – Sớm tiếp xúc với tư tưởng phươngTây nên ông có nhiều tư tưởng tiến bộ. Ông đã dâng lên vua Tự Đức nhiều bản điều trần có giá trị , tập trung ở “Tứ cấp bát điều” nhưng tiếc là không được chấp nhận

2. Văn bản

* Thể loại: văn bản điều trần: dưới thời phong kiến đây là loại văn bản do bầy tôi viết ra để dâng lên vua, trong đó trình bày kế sách trị nước.

* Đọc và giải thích từ khó.

– Bố cục: 3 phần:

+ Từ đầu đến “Bởi vì nếu có tội phải giết thì đó là quốc dân giết”: Vai trò và tác dụng của luật pháp đối với xã hội.

+ Tiếp đến “những người quê mùa chất phác”: Mối quan hệ giữa luật pháp với đạo Nho, văn chương nghệ thuật

+ Phần còn lại: Mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức.

II. Đọc – hiểu văn bản

1. Vai trò và tác dụng của luật pháp đối với xã hội.

– Khắng định tính công bằng, khách quan của pháp luật trong việc trị nước: bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước, quan dùng luật để trị, dân theo luật mà gìn giữ, không hình phạt nào vượt ra khỏi luật

– Những lĩnh vực của luật:

+ kỉ cương: những phép tắc làm nên trật tự xã hội.

+ uy quyền: quyền lực uy nghiêm

+ chính lệnh: chính sách và pháp lệnh

+ tam cương ngũ thường: những phẩm chất đạo đức con người cần phải có trong xã hội cũ

=> Như vậy, luật không nên hiểu là những quy tắc, quy định tồn tại trong những bộ luật mà luật bao trùm toàn đời sống xã hội.

– Vai trò của luật:

+ Quan dùng luật để trị

+ Dân theo luật mà giữ

+ Hình phạt: không vượt ra ngoài luật

-> Đất nước muốn tồn tại phải có kỉ cương, nhà nước muốn cai trị dân phải có uy quyền và bằng chính sách và pháp luật -> luật có vai trò quan trọng.

– Việc thực hiện luật pháp ở các nước phương Tây:

+ Phàm những ai đã nhập ngạch bộ hình xử đoán các vụ kiện tụng thì chỉ có thăng trật chứ không bao giờ bị biếm truất.

+ Dù vua, triều đình không giáng chức họ được 1 bậc

+ Phàm những tội ngũ hình đều do các vị này xử

+ Vua cũng không đoán phạt 1 người nào theo ý mình mà không có chữ kí của các quan trong bộ ấy

-> công bằng nghiêm minh, không có ai kể cả vua, chúa được đứng ngoài đứng trên luật pháp. Nhà nước, xã hội tồn tại vận hành và phát triển bằng luật pháp, mọi sự thưởng phạt đều dựa trên pháp luật.

=> Cách đặt vấn đề: trực diện, khéo léo (so sánh đối chiếu) thể hiện rõ rụng ý của tác giả.

2. Sự phê phán Nho học truyền thống không chú ý tới luật

– Các điểm phê phán quan niệm của Nho học?

+ các sách nho chỉ nói suông trên giấy, làm cũng không ai thưởng, sai cũng không ai phạt

+ từ xưa đến nay trị nước đều chỉ dựa vào sách vở, mà sách vở ngàn đời có đúng, có sai

+ do không coi trọng luật nên khó bề khiến con người thân hành làm việc theo những chuẩn mực đạo đức trong sách vở

+ có những nhà Nho suốt đời đọc sách mà không sống đẹp được như những người dân quê mùa ít học

– Dẫn lời Khổng Tử 2 lần: "Ta chưa hề thấy ai nhận được lỗi của mình mà biết tự trách phạt", "Chép những lời nói suông chẳng bằng thân hành ra làm việc"

-> Việc Nguyễn Trường Tộ dẫn lời của cổ nhân không phải là để chỉ trích mà là để chỉ ra thực tế cần có một khoa luật chặt chẽ chứ không thể chỉ làm theo lời dạy của sách vở một cách máy móc.

-> Cách lập luận sắc sảo, chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, luận cứ thuyết phục, có tính chiến đấu cao -> mục đích: xã hội cần phải có luật pháp.

3. Mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức

– Chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật, là một mối quan hệ hai chiều, tác động lẫn nhau:

+ Luật không chỉ tốt cho việc cai trị mà còn tốt cho đạo đức, nếu tận dụng mọi lẽ công bằng trong luật mà xử thì mọi quyền pháp đều là đạo đức

+ Nếu con người tận dụng luật cũng đủ trọn vẹn đạo làm người, và đạo đức sẽ khiến luật pháp càng trở nên công tâm

– Nghệ thuật:

+ Câu hỏi tu từ

+ Lập luận rõ ràng, lí lẽ thấu đáo

-> thuyết phục, khẳng định lập khoa luận để dạy dân hiểu luật là việc làm cần thiết.

III. Tổng kết: SGK

>>> XEM THÊM : 

Loading...

Check Also

soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *